1 Data Controller

The Data Controller in the sense of the European General Data Protection Regulation (GDPR) as well as any other data protection laws and other regulations on data protection in the Member States of the European Union is allstar Finland, Buffone Oy (Business ID: 3191728-4

Contact person: Ville Salo

Email address: info@allstarfinland.fi

2 Name of the register

allstar Finland Customer Register.

3 Purpose of Personal Data Processing

We process personal data that we receive directly from our customers in the course of our business relationship to carry out orders, to fulfil contracts or on the basis of consent we have received from you.

We also process personal data that we have legitimately gained and are permitted to process from publicly available sources, such as commercial registers, the press, the media or the internet.

The customer has the right to refuse direct marketing aimed at him/her.

The personal data provided by you will be processed according to the applicable regulations on personal data protection, only for the purposes communicated by you and for which you have given consent for its use.

4 Legal basis for Data Processing

The processing of personal data is only lawful if there is a lawful basis for the processing. The lawful basis for the processing may, in accordance with the GDPR, in particular be:

 • The Data Subject has given their consent to the processing of personal data concerning them for one or more specific purposes
 • The processing is necessary for the fulfilment of a contract to which the Data Subject is a contractual party or in order to fulfil contractual requirements at the request of the Data Subject.
 • The processing is necessary to fulfill the legitimate interests of the data controller or a third party.

The aforementioned legitimate interest of the data controller is based on a meaningful and appropriate relationship between the data subject and the data controller, which is a consequence of the fact that the data subject is a customer of the data controller, and when the processing takes place for purposes that the data subject could reasonably have expected at the time of the collection of personal data and in connection with the relevant relationship.

5 Data processed in the allstar Finland Customer Register

The register contains the following information on customers:

 • Given name and surname, email address, address, phone number.
 • Orders made by the customer.
 • Iinformation regarding the payments made by the customer and deliveries made by allstar Finland.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7 Duration of Storage

The Data Controller processes and stores the personal data of the Data Subject only for the period that is necessary to achieve the purpose of the storage.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuosittain ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään viisi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ellei laista, asetuksesta tai viranomaismääräyksestä muuta johdu.

9 Data Transfer to a Third Country

We do not envisage transmitting your data to a third country. If our service providers or partners are located in a country outside the European Economic Area (EEA), we will inform you of the consequences of this in the description of the relevant offer.

10 Data Protection Principles

All persons involved in data processing are contractually obliged to observe the data protection laws and provisions and are also bound to the confidential handling of personal data as well as to data protection and confidentiality.

We have taken technical and organisational security measures to protect your personal information against loss, destruction, manipulation and unauthorised access. Our security measures are continuously updated in accordance with technological development. We use SSL encryption on our websites. You can recognise encrypted connections by the prefix “https://” in the page link in the address line of your browser. Unencrypted pages are identified by “http://”. All data that you send to these SSL websites – such as inquiries or logins – cannot be read by third parties thanks to SSL encryption.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11 Rights of Data Subjects, Access to Information, Rectification and Completion of Data, Restrictions

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 • The data subject has the right to know about the processing of their personal data, to review their personal data and to request the rectification of inaccurate data and completion of incomplete data.
 • The data subject may request the erasure or transfer of personal data or request restriction of processing. When processing is based on consent, consent can be withdrawn at any time.
 • Data subjects may submit requests for review, rectification and completion by personally contacting allstar Finland representatives or by sending request by email to info@allstarfinland.fi.
 • oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
 • oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
 • oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12 Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

 • Google Analytics

13 Kohdennettu markkinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa: Uutiskirje, Facebook ja Instagram.